• Imprimeix

Aspectes sectorials de l'urbanisme

L'ordenació urbanística ha de ser coherent amb els factors econòmic, social i medi ambiental de l'indret, considerant, juntament amb la planificació territorial i sectorial, la legislació i normes sectorials que incideixen sobre el territori i poden condicionar els usos i activitats del medi rural i urbà.

A continuació hi ha un recull dels principals aspectes sectorials que incideixen en l'ordenació física del territori.  

Patrimoni cultural (BCIN, EPA, BCIL, BPU)
Béns d'interès arquitectònic; Béns d'interès arqueològic i paleontològic; Béns socioculturals i etnològics; Elements d'interès natural; Elements d'interès ambiental i paisatgístic; Entorn de protecció i altres. 
Masies a recuperar
Masia o casa rural del catàleg; Assentament del catàleg.
Ambiental i paisatge
Territorial i local: Sòls de protecció especial; Entorn de parc natural; Connectors ecològics; Verd privat.
Paisatge: Paisatge de valor reconegut; Paisatge d'interès; Protecció de visuals; Visuals / miradors (màxima visibilitat); Recorregut paisatgístic; Paisatge a restaurar.
Ordenació dels teixits històrics
Exemple de bones practiques per a la millora qualitativa de l’arquitectura tradicional dels pobles i comarques gironines. El document, redactat pel Grup de recuperació i estudi de la tradició arquitectònica (GRETA) amb aportacions de la DGOTU, pretén donar les pautes per que el POUM estableixi determinacions per a la millora i conservació dels nuclis antics, teixits històrics i arquitectura tradicional

Comunicacions i mobilitat
Zona d'influència del sistema viari: Reserva nou traçat; Línia límit d'edificació; Servitud viària; Afecció viària; Domini públic viari.
Servituds ferroviàries: Línia límit d'edificació (20 m SUC i 50 m SNU i altres); Domini públic ferroviari; Protecció ferroviària
Servituds aeronàutiques: Cercles de limitació d'alçàries; Cons d'enlairament.
Proteccions portuàries: Delimitació zona de serveis del port; Zona trànsit restringit.
Equipaments i serveis
Cementiris: Espai no edificable - cementiri existent (25 m); Espai no edificable - cementiri nova creació (250 m); Espai restricció d'usos - cement. existent (50 m);
Espai restricció d'usos - cement. nova creació (1000 m).
Aigua: Zona de recàrrega d'aqüífers; Aqüífer protegit; Dipòsit soterrat.
Energia: Entorn de protecció línies alta i mitja tensió; Entorn d'estació transformadora; Servitud de pas canonada de gas (RACK); Entorn parc eòlic.
Depuració i residus: Entorn de dipòsit controlat; Recinte de depuració controlat; Línia de no ocupació; Contenidors soterrats de residus controlats.

En relació a la promoció de l'accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques en el territori, per tal de facilitar la comprensió de la normativa en la matèria, s'ofereix una comparativa entre el codi d'accessibilitat de Catalunya i les determinacions de rang estatal, l'Ordre VIV/561/2010.

Habitatge
Habitatge protegit: Reserva per HP règim general; Reserva per HP en règim especial; Altres modalitats d'HP.
Riscos naturals, ecològics i tecnològics
Geològics: Potencial de perillositat alt; Potencial de perillositat mitjà; Potencial de perillositat combinada.
Inundabilitat: Zona fluvial (Q10); Sistema hídric (Q100); Zona inundable (Q500); Zona de policia (Llei d'aigües); Zona de servitud (Llei d'aigües).
Incendis: Entorn de protecció contra incendis.
Altres naturals: Allaus.
Ecològics: Perímetres de toleràncies granges; Aqüífers contaminats i/o a restaurar.
Tecnològics: Entorn de no edificació; Entorn de limitació d'usos; Àmbit de risc moderat.

Data d'actualització:  24.04.2015