• Imprimeix

Abreviacions i acrònims

A

adm.: administració
AAE: Avaluació ambiental estratègica
AAEF: Agenda i avaluació econòmica financera
AAPP: Avaluació ambiental de plans i programes
ACA: Agencia Catalana de l'Aigua
ACMC: Associació catalana de municipis
AD: Aprovació definitiva
ADIF: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
AEA: Àrea d'expectativa arqueològica
AI: Aprovació inicial
Aj.: Ajuntament
AP: Aprovació provisional
APA: Àrees de protecció arqueològica

B

BCIL: Bé cultural d'interès local
BCIN: Bé cultural d'interès nacional
BIC: Bé d'interès cultural (abans, monument històrico-artísitc)
BIPCC: Bé integrant del patrimoni cultural català
BOE: Butlletí Oficial de l'Estat
BOP: Butlletí Oficial de la província
BPU: Bé protegit urbanísticament

C

cap.: capitol
cm: centimetre
ctra.: carretera
CCE: Conques catalanes de l'Ebre
CHA: conjunt històrico-artístic
CHE: Confederació Hidrogràfica de l'Ebre
COAC: Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya
CPTUC: Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya
CTE: Codi tècnic de l'edificació
CTU: Comissió Territorial d'Urbanisme
CTUAMB: Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona
CTUB: Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona
CTUCC: Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central
CTUG: Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona
CTUL: Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida
CTUT: Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona
CTUTE: Comissió Territorial d'Urbanisme de Terres de l'Ebre
CTUVA: Comissió Territorial d'Urbanisme de la Val d'Aran

D

D: Decret
DAFO: Anàlisi debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats
DG: Direcció General/Director General
DL: Decret Legislatiu
DOCE: Diari Oficial de la Comunitat Europea
DOGC: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

E

e.f.: en funcions
ex.: exemple
exp.: expedient
E: Est
EAPC: Escola Administració Pública de Catalunya
ECA: Entitat col·laboradora de l'administració
EDAR: Estació depuradora d'aigües residuals
EPA: Espai de protecció arqueològica
ET: Estació transformadora
ETAP: Estació tractament d'aigua potable

F

FC: Ferrocarril
FEMP: Federació espanyola de Municipis i Províncies
FGC: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

G

gral.: general
GEU: Gestió d'Expedients Urbanístics, Sistema operatiu
GPS: Global Position System (Sistema de posicionament global)

H

h.: habitants
ha: hectàrea
hpo: Habitatge de protecció oficial
hpp: Habitatge de protecció pública
htges.: habitatges

I

ICC: Institut Cartogràfic de Catalunya
IGC: Institut Geològic de Catalunya
ISA: Informe de sostenibilitat ambiental 

J

K

Km: Quilòmetre
KV: Quilovolt
kw: Quilowatt 

L

L: Llei
LlIAA: Llei d'Intervenció integral de l'Administració Ambiental
LPCC: Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català
LUC: Llei d'Urbanisme de Catalunya

M

m.: metre
: metre quadrat
 st: metre quadrat sostre
m3: metre cúbic
màx.: màxim/a
mín.: mínim/a
MAT: Molt Alta Tensió
MDT: Model Digital del terreny
MUC: Mapa Urbanístic de Catalunya

N

núm.: número
N: Nord
NE: Nord-est
NNSS: Normes Subsidiàries de Planejament
NO: Nord-oest
NPU: Normes de planejament urbanístic

O

O: Oest 

P

pàg.: pàgina
parc.: Parcel·la
p.e.: per exemple
PAA: Polígon d'actuació aïllada
PAL: Pla d'Acció Local
PAU: Polígon actuació urbanística
PAUM: Pla d'Actuació Urbanística Municipal
PDT: Pla director Territorial
PDU: Pla Director Urbanístic
PE: Pla especial
PEI: Pla especial d'infraestructures
PEIN: Pla d'espais d'interès natural
PEP: Pla especial de protecció del patrimoni i catàleg de béns
PEU: Pla especial urbanístic
PGM: Pla General Metropolità de BCN
PGO: Pla General d'Ordenació
PITC: Pla d'infraestructures del transport de Catalunya
PMU: Pla de millora urbana
POUM: Pla d'ordenació urbanística municipal
POUPM: Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal
PPD: Pla parcial de delimitació
PPU: Pla Parcial urbanístic
PSARU: Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes
PTG: Pla territorial general
PTGMF: Plans tècnics de gestió i millora forestal
PTP: Pla Territorial parcial
PVA: Pla de vigilància Ambiental

Q

Qualificació del sòl:

A1: Qualificació del sòl: Activitat econòmica, Industrial
A2: Qualificació del sòl:Activitat econòmica, Serveis
A3: Qualificació del sòl:Activitat Econòmica, Logistica
D1: Qualificació del sòl:Desenvolupament Residencial
D2: Qualificació del sòl:Desenvolupament activitat econòmica
D3: Qualificació del sòl:Desenvolupament Usos Mixtos
D4: Qualificació del sòl:Desenvolupament altres
D5: Qualificació del sòl:Desenvolupament no delimitat
M1: Qualificació del sòl:Transformació
M2: Qualificació del sòl: Conservació
M3: Qualificació del sòl: Mixtes
N1: Qualificació del sòl: Rustic o rural
N2: Qualificació del sòl: Protecció territorial, Agricola de valor
N2: Qualificació del sòl: Protecció territorial, Forestal de valor
N2: Qualificació del sòl: Protecció territorial,Interès Ecològic i Paisatgístic
N2: Qualificació del sòl:Protecció territorial, Prats i Pastures
N3: Qualificació del sòl: Protecció especial
N4: Qualificació del sòl:Activitat autoritzada
R1: Qualificació del sòl: Nucli antic
R2: Qualificació del sòl:Urbà Tradicional
R3: Qualificació del sòl:Ordenació tancada
R4: Qualificació del sòl:Ordenació illa oberta
R5: Qualificació del sòl: Cases agrupades
R6: Qualificació del sòl: Cases aïllades
SA: Qualificació del sòl: Sistema Aeroportuari
SC: Qualificació del sòl: Sistema Costaner
SD: Qualificació del sòl: Sistema d'Habitatge dotacional
SE: Qualificació del sòl: Sistema d'Equipament
SF: Qualificació del sòl: Sistema Ferroviari
SH: Qualificació del sòl: Sistema Hidrogràfic
SP: Qualificació del sòl: Sistema Portuari
SS: Qualificació del sòl: Sistema de Protecció
ST: Qualificació del sòl: Sistema de Serveis tècnics i ambientals
SV: Qualificació del sòl: Sistema d'Espais lliures, zones verdes
SX: Qualificació del sòl: Sistema Viari

R

ref.: referència
RDPH: Reglament del Domini Públic Hidràulic
REE: Red Elèctrica Española
REUC: Registre d'entitats urbanístiques de Catalunya
RLUC: Reglament de la llei d'urbanisme de Catalunya
RPUC: Registre de planejament urbanístic de Catalunya 

S

SIG: Sistema Informació Geogràfica
SIGC: Sistema integrat de gestió corporativa
SITCAT: Sistema d'Informació Territorial de Catalunya
SNU: Sòl no urbanitzable
SU: Sòl urbà
Subl: Sòl urbanitzable
SUC: Sòl urbà consolidat
SUD: Sòl urbanitzable delimitat
SUNC: Sòl urbà no consolidat
SUND: Sòl urbanitzable no delimitat

T

t.m.: terme municipal
TAV: Tren d'alta velocitat
TIC: Tecnologies de la Informació i la Comunicació
TRLUC: Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya
TUC: Trama urbana consolidada

U

UA: Unitat d'actuació
UTM: Universal Transversal Mercator - coordenades 

V

Y

Z

ZEPA: Zones d'especial protecció per a les aus 

Data d'actualització:  18.11.2013