• Imprimeix

Projectes d'urbanització

Què són?

Els projectes d'urbanització són projectes d'obres que tenen per finalitat posar en pràctica l'execució material de les determinacions dels plans d'ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats en els àmbits d'actuació urbanística. 

Els projectes d'urbanització poden fer referència a totes les obres d'urbanització o únicament a les obres d'urbanització bàsiques, que comprenen les relatives al sanejament, incloent-hi els col·lectors d'aigües pluvials, els col·lectors d'aigües residuals i les actuacions adequades relacionades amb la depuració d'aigües residuals; la compactació i l'anivellament de terrenys destinats a carrers o vies, incloent-hi el pas de vianants, i les xarxes de subministrament i distribució d'aigua, d'energia elèctrica i de connexió a les xarxes de telecomunicacions. Si el projecte d'urbanització fa referència només a les obres d'urbanització bàsiques, s'ha de completar posteriorment amb un o diversos projectes d'urbanització complementaris. 

Els projectes d'urbanització no poden modificar les determinacions del planejament que executen.

Documentació

La documentació dels projectes d'urbanització ha de comprendre:

a) Memòria descriptiva de les característiques de les obres.
b) Plànol de situació degudament referenciat i els plànols de projecte i de detall.
c) Plec de prescripcions tècniques, els amidaments, els quadres de preus, el pressupost i el pla d'etapes.

Quan el projecte d'urbanització comprèn solament les obres d'urbanització bàsiques, ha d'establir uns criteris i un pressupost orientatiu de les altres obres i despeses d'urbanització, sens perjudici que els projectes d'urbanització complementaris els concretin.

 

Data d'actualització:  22.10.2015