• Imprimeix

Plans parcials urbanístics

Què són?

Els plans parcials urbanístics tenen per objecte, en sòl urbanitzable, desenvolupar el planejament urbanístic general i contenen totes les determinacions pertinents per a l'ordenació urbanística detallada dels sectors que abasten, de conformitat amb el règim del sòl urbanitzable.

 Els plans parcials urbanístics:

  • Qualifiquen el sòl.
  • Regulen els usos i els paràmetres de l'edificació que han de permetre l'atorgament de llicències.
  • Assenyalen les alineacions i les rasants.
  • Defineixen els paràmetres bàsics de l'ordenació de volums.
  • Poden precisar directament les característiques i el traçat de les obres d'urbanització bàsiques.
  • Estableixen les condicions de gestió i els terminis per promoure els instruments corresponents i per executar les obres d'urbanització i d'edificació.
  • Preveuen la localització concreta dels terrenys on s'ha de materialitzar, si escau, la reserva per a la construcció d'habitatges de protecció pública, d'acord ambl a Llei i el planejament general, i estableixen els terminis obligatoris en els quals l'administració actuant i les persones propietàries adjudicatàries de sòl destinat a habitatge de protecció pública han d'iniciar i acabar l'edificació dels dits habitatges.

Documentació

Els plans parcials urbanístics es componen, formalment, dels documents següents:

a) La memòria, i els estudis justificatius i complementaris.
b) Els plànols d'informació, d'ordenació, de projecte i, si escau, de detall de la urbanització.
c) Les normes reguladores dels paràmetres d'ús i d'edificació del sòl.
d) L'avaluació econòmica i financera, que ha de contenir l'estudi i justificació de la seva viabilitat i un informe de sostenibilitat econòmica que ponderi l'impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.
e) El pressupost de les obres i els serveis.
f) El pla d'etapes.
g) La divisió poligonal, si escau.
h) La justificació que es compleixen les determinacions del planejament urbanístic general sobre mobilitat sostenible.
i) La documentació mediambiental pertinent i, com a mínim, l'informe mediambiental.
j) La justificació que s'adequa al programa d'actuació urbanística municipal, si s'escau.

Data d'actualització:  22.10.2015