• Imprimeix

Plans especials urbanístics

plans_especials

 

Quan per autoritzar una activitat o instal·lació en sòl no urbanitzable es requereix un pla especial urbanístic, la llei diferencia dos supòsits: els plans especials urbanístics de desenvolupament, que s’adapten a les previsions substantives del planejament territorial o urbanístic general, siguin previstos expressament o no en aquest planejament, i els plans especials urbanístics autònoms respecte a les previsions substantives del planejament territorial o urbanístic relatives als elements fonamentals de l’estructura general de l’ordenació del territori.

Plans especials urbanístics de desenvolupament

En desenvolupament de les previsions del planejament territorial o del planejament urbanístic general, es poden aprovar plans especials urbanístics si són necessaris per assolir les finalitats següents: 

 • La protecció del medi rural i del medi natural.
 • La protecció de béns catalogats.
 • El desenvolupament del sistema urbanístic de comunicacions i les seves zones de protecció.
 • El desenvolupament del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris.
 • El desenvolupament del sistema urbanístic d’espais lliures públics.
 • L’ordenació del subsòl, si no és objecte d’una altra figura de planejament urbanístic derivat.
 • La identificació i la regulació de les masies, cases rurals i altres edificacions.
 • Les actuacions específiques en sòl no urbanitzable.
 • La implantació d’obres i usos relacionats amb l’activitat de càmping i amb l’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda previstos en el pla d’ordenació urbanística municipal.
 • La implantació d’activitats vinculades a l’explotació de recursos naturals.
 • Qualsevol altra finalitat anàloga.

Plans especials urbanístics autònoms

Aquests plans es tramiten en supòsits excepcionals. Es poden aprovar per implantar en el territori infraestructures no previstes en el planejament territorial o urbanístic relatives als sistemes urbanístics de comunicacions o d’equipament comunitari, de caràcter general o local, llevat que la legislació sectorial aplicable a aquestes infraestructures reguli instruments específics per executar-les com a vinculants per al planejament urbanístic.

Determinacions i documentació dels plans especials urbanístics

Els plans especials urbanístics contenen les determinacions que exigeixen el planejament territorial o urbanístic corresponent o, a manca d'aquest, les pròpies de llur naturalesa i llur finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els estudis, els plànols, les normes i els catàlegs que escaiguin.

Els plans especials urbanístics autònoms han de qualificar com a sistema urbanístic, general o locals, els terrenys vinculants a les infraestructures que ordenen i han d’establir les altres determinacions necessàries per a llur funcionament adequat. La documentació d’aquests plans ha de contenir l’anàlisi de les diverses alternatives d’emplaçament plantejades i la justificació de l’opció escollida i del compliment dels requisits que legitimen l’aprovació del pla.

Data d'actualització:  22.10.2015