• Imprimeix

Formulació i aprovació del planejament derivat

Formulació

Correspon formular els plans especials urbanístics, els plans de millora urbana i els plans parcials urbanístics als ens locals, a les entitats urbanístiques especials o als altres òrgans competents en matèria d'urbanisme, segons correspongui, sens perjudici de la iniciativa privada, d'acord amb el que disposa l'article 101 del Text refós de la Llei d’urbanisme.

En el cas dels plans especials urbanístics a què es refereix l'article 67.1.e, correspon formular-los a l'administració que tingui a càrrec seu l'execució directa de les obres corresponents a la infraestructura del territori o als elements determinants del desenvolupament urbà o, en el cas d'infraestructures o elements de titularitat privada, a la persona titular.

Aprovació

a) Correspon al conseller o consellera l'aprovació definitiva de: 

  • Els plans parcials urbanístics de delimitació, si és competent per aprovar el pla d'ordenació urbanística municipal corresponent.
  • Els plans especials urbanístics autònoms

 b) Correspon a les comissions territorials d'urbanisme l'aprovació definitiva de:

  • Els plans de millora urbana i els plans parcials urbanístics en el cas que els ens locals no tinguin atribuïda o no hagin d’exercir aquesta competència.
  • Els plans especials urbanístics de desenvolupament, llevat dels que correspon aprovar als ajuntaments.

 c) Correspon als ajuntaments, un cop vist l'informe de la comissió territorial d'urbanisme competent, l'aprovació definitiva de: 

  • Els plans parcials urbanístics que afecten llur terme municipal i que són promoguts d'acord amb les determinacions d'un pla d'ordenació urbanística municipal o d'un programa d'actuació urbanística municipal.
  • Els plans de millora urbana que afecten llur terme municipal i que són promoguts d'acord amb les determinacions d'un pla d'ordenació urbanística municipal o d'un programa d'actuació urbanística municipal.
  • Els plans de millora urbana sempre que el municipi tingui un pla d'ordenació urbanística municipal o un programa d'actuació urbanística municipal i que no s'alterin ni els usos principals, ni els aprofitaments i les càrregues urbanístiques, ni l'estructura fonamental del planejament urbanístic general.
  • Els plans especials urbanístics que afecten llur terme municipal, sempre que es tracti d'equipaments comunitaris d'interès exclusivament local i que siguin promoguts d'acord amb les determinacions d'un pla d'ordenació urbanística municipal o d'un programa d'actuació urbanística municipal.
  • Els plans parcials urbanístics de sectors d'urbanització prioritària.
Data d'actualització:  22.10.2015