• Imprimeix

Planejament derivat

Planejament derivat

El planejament urbanístic derivat està supeditat a les determinacions del planejament urbanístic general. Això no obstant, els plans especials urbanístics poden introduir en l’ordenació del planejament urbanístic general modificacions específiques necessàries per acomplir llurs funcions en els termes que regulen els articles 67 i 68 del Text refós de la Llei d’urbanisme.