• Imprimeix

Què és un pla d'ordenació urbanística municipal?

Els plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) són una figura de la planificació urbanística que estan regulats pel Decret Legislatiu 1/2010,  de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la llei d'urbanisme (aricle 57) (DOGC núm. 56867 de 5 d'agost), modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació d'aquest Decret legislatiu (DOGC núm. 6077 de 29 de febrer de 2012).

Els plans d’ordenació urbanística municipal són l'instrument d'ordenació urbanística integral del territori i generalment abasten un sol terme municipal, encara que també poden abastar-ne més d'un.

Correspon als plans d’ordenació urbanística municipal, com a mínim:

  1. Classificar el sòl, amb la finalitat d’establir-ne el règim jurídic corresponent.
  2. Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
  3. Definir l’estructura general de l’ordenació urbanística del territori i les pautes per fer-ne el desenvolupament.
  4. Determinar les circumstàncies que poden produir la seva modificació o revisió.

Legislació aplicable

Vegeu els articles: art. 73 a  85 TRLUC, i  107, 108, 115, 116, 119 RLUC

La legislació urbanística vigent estableix, amb precisió, el procediment de tramitació del planejament i fixa uns mecanismes de participació de la ciutadania i de les institucions durant el procés d’elaboració del document.Aquests mecanismes tenen com a objectius:
a) possibilitar la participació, pel fet que el planejament incideix en la regulació de la propietat privada i condiciona el futur desenvolupament de la qualitat de vida, i
b) contribuir a donar una legitimitat democràtica als plans, com  també influir-ne en l’eficàcia, que s’ha de veure afavorida pel fet del coneixement de la norma.

Competències

La formulació d’un POUM, amb àmbit d’un sol municipi, correspon a l'ajuntament d’acord amb l’article 76.2; sense perjudici  de les especificitats previstes pels POUM plurimunicipals.

En el supòsit que les necessitats urbanístiques del municipi facin convenient estendre el planejament a altres termes municipals veïns, la Comissió Territorial d'Urbanisme (CTU) corresponent o el conseller o consellera del DTES poden disposar la formació d’un pla conjunt.

Els òrgans competents per a l’aprovació inicial dels instruments de planejament general poden acordar la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació i d’enderrocament, en àmbits determinats, amb la finalitat d’estudiar la formulació del POUM.

La competència per aprovar definitivament el POUM correspon a la CTU en els municipis de menys de 100.000 habitants; als restants municipis és el conseller o la consellera del DTES qui l’aprova definitivament, previ  informe de la CTU.

Data d'actualització:  24.04.2015