• Imprimeix

Programes d'actuació urbanística municipal (PAUM)

 El programa d'actuació urbanística municipal és l'expressió de les polítiques municipals de sòl i d'habitatge; conté les previsions i els compromisos assumits per al desenvolupament del POUM corresponent pel que fa a la reforma i la millora urbanes, als equipaments i a la generació d'activitat econòmica, dins el marc del desenvolupament urbanístic sostenible.
L’àmbit es habitualment d’un sol municipi. Poden formular-se també PAUM de diversos municipis o de tota una comarca, per acord dels ajuntaments. Poden preveure totes o algunes de les figures de planejament derivat. No és obligatori que un ajuntament tingui PAUM.

L'aprovació del PAUM comporta per a l’ajuntament en qüestió la competència d’aprovació definitiva del planejament derivat inclòs al programa, previ informe de la CTU corresponent (plans especials, plans de millora urbana, plans parcials).

Els PAUM tenen vigència però s'han d'actualitzar cada sis anys.

Les determinacions del PAUM són el marc de referència adequat per concertar actuacions en matèria de sòl i d'habitatge entre els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat.

Formulació i tramitació del PAUM

El PAUM pot tramitar-se formant part del POUM o de forma independent. Si es tracta d’un PAUM supramunicipal, les aprovacions inicial i provisional corresponen al Consell Comarcal.
En tots els supòsits, la competència per l’aprovació definitiva té la mateixa casuística que els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal.

Determinacions del PAUM

 El programa d’actuació urbanística municipal pot:
– delimitar el sòl urbanitzable, en aquests casos ha de contenir les determinacions
– modificar sectors ja delimitats pròpies del POUM
– completar els criteris per decidir la conveniència de la transformació del sòl urbanitzable no delimitat.
– incloure sistemes generals en sectors, plans de millora i polígons d’actuació.
– delimitar polígons d’actuació.
– acordar operacions de millora urbana o de pla especial.

El programa d’actuació urbanística municipal ha de:
- avaluar les necessitats de sòl i habitatge.
- acreditar coherència amb el planejament territorial i els plans directors que els afectin.
- determinar la iniciativa pública o privades preferents per desenvolupar el planejament.
– concretar i distribuir la reserva de sòl per a habitatge públic, si no ho fa el POUM.
– establir terminis per l’execució de les obres d’urbanització.
– fixar terminis per edificació de solars.
– delimitar àrees per l’exercici del dret de tempteig i retracte.
– definir sectors d’urbanització prioritària.
– incloure reserves de sòl per a patrimoni públic del sòl i habitatge

Documentació del PAUM

 Els programes d’actuació urbanística municipal han de contenir la documentació següent:
Memòria raonada.
Actuacions programades.
Calendari d’execució.
Avaluació econòmica i financera, i disposicions pressupostàries.
Estudis complementaris, si calen.
Plànols d’informació, plànols de delimitació i esquemes d’integració urbana.
– Si s’escau, plànols d’ordenació i normes per aplicar-los.

Data d'actualització:  05.04.2013