• Imprimeix

Procediment per elaborar un pla director urbanístic

Formula i redacta l’organisme que determini el Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat (TES), amb la participació dels ajuntaments, vist l'informe de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya (CPTUC).

En desenvolupament dels articles 79 i 83 TRLUC,  i dels articles 107.3 i  112.2 RLUC.

Tramita  la Comissió Territorial d'Urbanisme (CTU) corresponent si tots els municipis són del seu àmbit, i el conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) si l'àmbit comprèn més d'una comissió. 

Aprovació inicial i provisional:  
La Comissió Territorial d'Urbanisme (CTU) corresponent, si tots els municipis són del seu àmbit  o el conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) si comprèn més d’una Comissió.
Abans de la inicial: consulta d’1 mes als ajuntaments afectats
Un cop feta la inicial: informació pública d'1 mes.
Petició d'informe a Departaments i Organismes afectats
Audiència als ajuntaments: 1 mes.
Avaluació ambiental (si cal per la legislació específica).

Aprovació definitiva:
El conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat (TES), amb l'informe de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya (CPTUC). També cal informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme (CTU), si aquesta no ha intervingut en la tramitació.

Tutorial d'accés a la documentació electrònica dels plans directors urbanístics

 

Es tracta d'un tutorial  que explica el pas a pas per a l’accés per part dels ajuntaments a la documentació electrònica dels plans directors urbanístics que està tramitant la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme.

Aquesta documentació es troba dipositada en Alfresco, una aplicació a la qual s’accedeix amb la contrasenya que facilita d’ofici la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme als ens locals afectats per cadascun dels Plans directors urbanístics en tramitació.

Data d'actualització:  28.04.2015