• Imprimeix

Plans directors urbanístics segons tipologia

Informació sobre els plans directors urbanístics que tenen com a objectiu dotar el territori de les condiciones que permetin el desenvolupament d'actuacions que puguin considerar estratègiques.

Informació sobre els plans directors urbanístics aplicats al conjunt de municipis que constitueixen un sistema urbà.

Informació sobre els plans directors urbanístics que tenen per objectiu la delimitació i ordenació de les àrees residencials estratègiques (ARE), d’acord amb l’apartat 5 de l’article 56 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm 56867 de 5 d’agost de 2010), i modificat per l’article 19 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació d’aquest Decret legislatiu (DOGC núm 6077 de 29 de febrer de 2012).

Data d'actualització:  20.04.2015