• Imprimeix

Què són les normes de planejament urbanístic?

Les normes de planejament urbanístic són instruments del planejament urbanístic general que supleixen els plans d'ordenació urbanística municipal. A més poden complementar les determinacions dels POUM. En aquest cas, les normes es poden referir a una pluralitat de municipis, i també poden establir determinacions d'interès supramunicipal, amb vista a satisfer objectius establerts en el planejament territorial o en les directrius d'un PDU.

Aquestes normes de planejament urbanístic tenen com a finalitat delimitar i qualificar el sòl urbà i el sòl no urbanitzable i contenen determinacions amb un grau de precisió adequat per permetre la gestió del sòl.

Formulació i tramitació

En desenvolupament de la disposició addicional vuitena del TRLUC: els municipis que es regeixen per unes normes de planejament urbanístic dictades pel departament competent en matèria d'urbanisme per a suplir transitòriament l'absència de planjemanent urbanístic general municipal tenen el termini de tres anys a partir de l'entrada en vigor d'aquestes normes per a elaborar i tramitar un pla d'ordenació urbanística municipal. En el cas que dins aquest termini el municipi no hagi aprovat provisionalment el pla d'ordenació urbanística municipal, correspon al departament competent en matèria d'urbanisme de completar la tramitació per a atorgar vigència indefinida a les dites normes. 

Determinacions

Les normes de planejament  urbanístic (NPU) contindran determinacions coherents amb la seva finalitat:
a)Determinacions per suplir el POUM.
b)Determinacions per complementar aspectes insuficientment regulats d’un pla. En aquest cas, poden ser d’abast supramunicipal.

Documentació

Les normes de planejament  urbanístic (NPU) contenen les determinacions pròpies dels POUM, amb la documentació i el grau de precisió adequats al pla que supleixen o complementen.

Situació actual

S’han tramitat les normes de 89 municipis per tal de donar-los-hi vigència indefinida. La distribució territorial és la següent: 

  • L’Empordà i la Garrotxa: 3 municipis
  • Ponent: 32 municipis
  • Alt Pirineu i Aran: 14 municipis
  • Comarques Centrals: 16 municipis
  • Camp de Tarragona: 12 municipis  
  • Terres de l’Ebre: 8 municipis
  • Comarques de Girona: 43 municipis
Mapa
Data d'actualització:  07.05.2015