• Imprimeix

Què és un pla territorial parcial?

Els PTP són una figura de planificació territorial derivada del Pla territorial general de Catalunya (PTGC) que estableixen el model territorial dels àmbits funcionals amb un horitzó de 15-20 anys. Han estat elaborats sobre la base dels Criteris de planejament territorial, en coherència amb les determinacions del PTGC i amb interacció amb la planificació sectorial. S’ha optat per la concepció evolutiva dels plans perquè tinguin un procés indefinit de millora com a instrument de racionalització espacial dels processos que es produeixen en el territori.

Estableixen determinacions per als tres sistemes territorials bàsics en què s’estructuren els plans:

  • el sistema territorial d’espais oberts, que són de referència prioritària per al planejament urbanístic
  • el sistema territorial d’assentaments en què s’estableixen directrius que els plans urbanístics han desenvolupar
  • el sistema territorial d’infraestructures de mobilitat en interacció amb la planificació sectorial, per tal d’establir una xarxa que estructuri el territori

 

L’ aplicació dels plans territorials parcials es fa mitjançant els informes d’adequació dels plans urbanístics a les determinacions territorials corresponents.

Pla territorial parcial

Procediment d’elaboració i tramitació dels plans territorials parcials

L’elaboració i tramitació dels plans territorials parcials s’ha fet d’acord amb el Reglament aprovat mitjançant el Decret 142/2005, de 12 de juliol.

Criteris de planejament territorial

Els plans territorials de caràcter parcial s’han elaborat d’acord amb els criteris de planejament territorial adoptats per aquest Departament, sense perjudici de la seva coherència amb el Pla territorial general de Catalunya, el qual desenvolupen:

Data d'actualització:  30.04.2015