• Imprimeix

Els plans directors territorials

Què són?

Els plans directors territorials (PDT) han estan creats per la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives (article 86), que modifica la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial (DOGC núm. 3791)

Els PDT s’han d’adaptar al Pla territorial general de Catalunya i als plans territorials parcials, així com als criteris de planejament territorial, concretant els seus principis i directrius en les àrees i per als aspectes sobre els quals incideixen.

L’àmbit territorial dels plans directors territorials ha d’ésser inferior als àmbits de planificació dels plans territorials parcials i, com a mínim, ha de tenir caràcter supramunicipal.L’àmbit territorial dels PDT pot comprendre, així mateix, municipis pertanyents a diferents àmbits funcionals territorials.
Els plans d’ordenació urbanística han d’ésser coherents amb les determinacions dels plans directors territorials.

Els plans directors territorials que s’han redactat i aprovat són:

  •  el PDT de l’Empordà, aprovat el 3 d’octubre de 2006 en el DOGC núm. 4744 i el PDT de la Garrotxa, aprovat el 16 de setembre de 2008  en el DOGC núm. 5245, que actualment han quedat sense efecte atès que les determinacions dels quals han quedat substituïdes per les del Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, segons estableix la disposició final de la normativa d’aquest Pla;
  • i el PDT de l’Alt Penedès, aprovat el 16 de setembre de 2008 en el DOGC núm, 5241, tot i que forma part del Pla territorial metropolità de Barcelona, manté transitòriament la seva vigència mentre no sigui formulat el Pla territorial parcial de l’àmbit del Penedès, amb diverses especificacions, (disposició transitòria tercera del Pla territorial metropolità de Barcelona)
Pla director Penedes

PDT de l’Alt Penedès

Àmbit
Abasta la comarca de l’Alt Penedès

Data d'aprovació/publicació
Aprovat per l'Acord de Govern 155/2008 de data 16 de setembre.
Publicat en el DOGC núm. 5241 de 22/10/2008

Documentació
Accés a la pàgina web del PDT de l'Alt Penedès

Data d'actualització:  09.12.2013