• Imprimeix

Els plans territorials sectorials

Què són?

Segons la Llei de política territorial són els plans amb incidència territorial que elaboren els departaments de la Generalitat.

Han de contenir unes estimacions dels recursos disponibles, de les necessitats i dels dèficits territorialitzats en el sector corresponent així com la determinació de les prioritats d’actuació, la definició d’estàndards i normes de distribució territorial.

Pla Territorial Sectorial

Àmbit

Abasten tot el territori de Catalunya

Plans territorials sectorials del Departament

Pla d'espais d'interès natural (PEIN)
Aprovat pel Decret 328/1992 de 14 de desembre
Publicat en el DOGC núm. 1714 de data 01/03/1993
Accés a la pàgina web del PEIN 

Pla d'infraestructures del transport (2006-2026)
Aprovat pel Decret 310/2006 de 25 de juliol
Publicat en el DOGC núm. 4685 de data 27/07/2006
Accés a la pàgina web del PITC 2006-2026  

Pla de ports de Catalunya (2007-2015)  
Aprovat pel Decret 41/2007 de 20 de febrer
Publicat en el DOGC núm. 4827 de data 22/02/2007
Accés a la pàgina web del Pla de ports de Catalunya  

Pla de transport de viatgers de Catalunya (2008-2012) 
Aprovat per l’Acord de govern de 7 de gener de 2009
Publicat en el DOGC núm 5300 de data 20 de gener de 2009
Accés a la pàgina web del Pla de transport de viatgers de Catalunya 

Pla d'aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya
Aprovat pel Decret 8/2009 de 20 de gener
Publicat en el DOGC núm. 5302 de data 22/01/2009
Accés a la pàgina web del Pla d'aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya

Pla territorial sectorial de la implantació ambiental de l'energia eòlica a Catalunya
Aprovat pel Decret 174/2002 de 11 de juny
Publicat en el DOGC núm. 3664  de data 11/06/2002
Accés a la pàgina web Integració ambiental de l'energia eòlica

Pla de l'energia i canvi climàtic de Catalunya (2012-2020)
Aprovat  per ACORD GOV/97/2012, de 9 d’octubre
Accés a la pàgina web del Pla de l'energia i canvi climàtic de Catalunya 

Data d'actualització:  16.02.2017