• Imprimeix

Desenvolupament de la planificació territorial

L’ordenació del territori és una competència exclusiva del Govern de la Generalitat que, com a tal, es va recollir a l’Estatut de Catalunya de l’any 1979 i del 2006. L’any 1983 es va aprovar la primera Llei de política territorial, encara vigent, en  què es regulen els objectius d’aquesta matèria així com els instruments que s’hauran de redactar per assegurar-ne el compliment. L’any 1995 es va aprovar per llei el Pla territorial general de Catalunya, que és la figura de rang superior del sistema de planificació territorial i que actua com a marc de coherència i d’orientació per a la resta de figures d’aquest sistema de planificació, que són els plans territorials parcials i els plans territorials sectorials.

Entre el 2004 i el 2010 s’han aprovat els diferents plans territorials parcials que comprenen els àmbits de planificació territorial definits a la Llei 1/1995 així com el de l’Alt Pirineu i Aran, àmbit que s’aprova l’any 2001. Quant als plans territorials sectorials, la situació és més diversa ja que la redacció d’aquestes figures de planejament depèn de l’òrgan responsable en la matèria, tot i que el Departament n’ha aprovat alguns, relacionats especialment amb la mobilitat.

Data d'actualització:  25.02.2013