• Imprimeix

Marc de referència

Els enfocaments supramunicipals són els àmbits d’actuació preferent per a l’ordenació conjunta d’un territori.  A Catalunya, aquesta ordenació es fa d’acord amb uns  instruments de planificació territorial i d’uns plans urbanístics específics. Els instruments de planificació territorial són: el Pla territorial general, els plans territorials parcials i els plans territorials sectorials. L’instrument específic per a l’ordenació urbanística supramunicipal són els plans directors.                                  

          

L’any 1983 es va aprovar la Carta europea d’ordenació del territori i es van fixar uns objectius que, en essència, encara són vàlids, tot i que han experimentat adaptacions conceptuals. Els objectius són: assolir el desenvolupament socioeconòmic i equilibrat de les regions, millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, gestionar responsablement els recursos, protegir el medi ambient i utilitzar el territori de manera racional. L’any 1992, a la Cimera de Rio es va incorporar i prendre força la idea de desenvolupament sostenible que ha significat un enriquiment i nous punts de vista en els objectius territorials i que, de manera general, implica pensar accions que evitin al màxim la destrucció dels recursos naturals amb el compromís de no malmetre’ls per a les generacions futures.

 

L’ordenació del territori implica tres tipus d’intervenció: la legislació, la planificació i l’execució dels plans aprovats. Aquestes intervencions, amb diverses seqüències en el temps, formen part del procés global per ordenar el territori.

 

Si la planificació territorial té com a escala de treball els àmbits d’escala regional o, en el cas de Catalunya, com a mínim comarcal, el planejament urbanístic ordena bàsicament l’àmbit municipal, llevat dels plans directors urbanístics, que agrupen més d’un municipi. L’ordenació física que es deriva de l’activitat territorial i urbanística es completa amb polítiques i actuacions específiques en el paisatge, la costa i la muntanya, amb l’objectiu de vetllar per la respectiva protecció.