• Imprimeix

Planificació territorial

Marc de referència

Els enfocaments supramunicipals són els àmbits d’actuació preferent per a l’ordenació conjunta d’un territori. A Catalunya, aquesta ordenació es fa d’acord amb uns instruments de planificació territorial i d’uns plans urbanístics específics.

Plans territorials

Són els diferents instruments del Govern de la Generalitat per a dur a terme la política de planejament territorial. Aquests plans es troben definits a la Llei 23/1983, de política territorial.

Projectes normatius

Actualment s'està treballant en l'elaboració de diferents projectes de llei que afecten al territori i l'urbanisme: la llei del territori, la llei de muntanya i la llei del litoral.