• Imprimeix

Indicadors sintètics

Els indicadors territorials que es presenten a continuació es defineixen com un conjunt de dades fàcilment mesurables que permeten descriure i fer un seguiment i una avaluació de les dinàmiques i del model territorial i urbanístic català.

Per a cada indicador es presenten els valors en tres escales: pel conjunt de Catalunya, per àmbits funcionals territorials i per  municipis. Això permet dur a terme una comparativa a nivell intern, entre els diferents municipis i entre els àmbits funcionals territorials i conèixer la posició respecte la mitjana de Catalunya. A més, en aquells casos en què es disposa de la informació necessària, també permet comparar el territori català amb altres territoris europeus.

Els indicadors s’organitzen en 6 eixos. La major part dels indicadors s’actualitzaran amb una periodicitat anual (excepte quan no es disposi de les dades necessàries).