• Imprimeix

Concessions en domini públic maritimoterrestre

Introducció

Per ocupar el domini públic marítimoterrestre amb obres o instal·lacions no desmuntables o amb instal·lacions desmuntables per a un termini superior a un any, cal que l’Administració atorgui prèviament una concessió administrativa.

Concessions en domini públic maritimoterrestre 2017

Al llarg del 2017 s’han obert 43 expedients referents a concessions. Tres fan referència a concessions d'abocament i els restants són concessions ordinàries.

Les concessions destinades a obres d’urbanització i protecció ambiental han estat les més nombroses, seguides per les referides a equipaments, les de legislació i/o ordenació i d’usos i les destinades a activitats econòmiques.

Pel que fa a l’actuació concreta que precisa cada expedient 18  (45%) comporten la construcció i/o la instal·lacions de noves edificacions, 15 expedients (37,5%) són de millora i/o reforma de construccions ja edificades, 5 expedients encara estan en fase de projecte i dos expedients són per millorar l‘accessibilitat a una zona.

Únicament tenen possibilitat de pròrroga pel que fa a la vigència inicialment atorgada 2 expedients, la resta són improrrogables.

Principals tipologies segons la matèria i distribució territorial

Concessions en domini públic maritimoterrestre 2018-2016

Entre els anys 2008 i 2016 s’han tramitat 2.426 expedients de concessió en domini públic. Per demarcacions destaca les comarques gironines que concentren el 30% dels expedients i l’àmbit Metropolità de Barcelona el 35%.

Aquests expedients es reparteixen en 73 municipis costaners. Els municipis que acumulen més expedients són Castelldefels amb 123 expedients, Tarragona amb 114 expedients, Barcelona i Amposta amb 112 expedients. La mitjana és de 32 expedients  per cada  municipi litoral.

Distribució de les concessions dpmt per demarcacions

Concessions actives des del punt de vista administratiu

Es consideren expedients actius a data 1 de maig de 2017 aquells que es troben entre els expedients oberts, (que estan pendents de documentació, valoració i resolució final) i els vigents (aquells que no han superat el termini màxim de vigència de la concessió). En total són 1.266 expedients, repartits en 72 municipis.

El 49% d’aquests expedients comporten una nova construcció  destinada principalment a obres d’urbanització de l'espai públic i a activitat econòmica. El 15% de les concessions actives responen a xarxes de subministrament de serveis bàsics, aigua, clavegueram, electricitat  telefonia i en la majoria d'ocasions també ha comportat la construcció d’una nova obra. El 14% de les concessions han estat de millora i reforma  principalment d’obres i activitats econòmiques existents. El 9% de les concessions té una finalitat residencial

Classificació de les concessions en domini públic
Data d'actualització:  18.09.2018