• Imprimeix

Comunicacions prèvies en servitud de protecció

Introducció

En el 2012 es va modificar la normativa sectorial de Costes i estableix que qualsevol obra o activitat que es vulgui dur a terme en la zona de servitud de trànsit i protecció del domini públic maritimoterrestre està subjecte a autorització prèvia del Servei de Costes, a excepció de les obres menors que no suposin un augment de volum ni de superfície ni canvi d’ús, les quals es poden acollir al règim de comunicació prèvia.

Comunicacions prèvies en zona de servitud de protecció 2017

En el 2017 s’han tramitat 303 expedients, seguint una tendència de creixement sostingut al llarg dels darrers anys.

La distribució per matèries mostra un clar predomini de les actuacions de caràcter residencial. Les situacions més freqüents han estat la consolidació i millora o la reparació de façanes, balcons, terrasses i altres elements exteriors, seguit per la reforma en serveis bàsics com banys i cuines.  El nombre de comunicacions per activitats econòmiques i obres d’urbanització són similars.

El 89% dels expedients referents a comunicacions prèvies en zona de servitud, 269 expedients, han estat per millora, reparació i consolidació d’edificacions existents. El 11% restant han estat comunicacions per informar de la instal·lació  de xarxes de subministrament o infraestructures temporals.

Distribució del nombre de comunicacions prèvies per demarcació i tipus
Evolució temporal del nombre de comunicacions prèvies

Comunicacions prèvies en zona de servitud de protecció 2012-2016

En total s’ha obert 904 expedients referents a comunicacions prèvies entre el 2012 i 2016. La tendència des de 2012 és de creixement sostingut.

Girona concentra el 50% dels expedients sobre comunicacions prèvies rebudes pel Servei de Costes.

Els municipis que han tramitat més comunicacions prèvies són Calafell (T) amb 66 i Palafrugell (G) amb 61.

El 73%  dels expedients fan referència a usos residencials, el 53% per a reformes (façanes, altres parts de l’habitatge) i el 43% per a reparacions (façanes, reformes interiors, cobertes i terrasses).

El 14%  fan referència a  obres d’urbanització (72%  xarxa de subministraments, principalment de gas i elèctrica)

El 10% dels expedients fan referència a activitat econòmica (67% reformes en càmpings, comerç i restauració)

Comunicacions prèvies en zona de servitud de protecció 2012-2016
Data d'actualització:  18.09.2018