• Imprimeix

Autoritzacions en servitud de protecció

Descàrrega del document complet

Aquest tipus d'expedients es tramiten per a realitzar obres o per a l'ocupació amb instal·lacions o activitats a les zones de servitud de protecció i de trànsit del domini públic maritimoterrestre, d'acord amb els usos permesos per la Llei de costes.

Autoritzacions en zona de servitud de protecció 2008-2016. Evolució

Des de l’any 2009  s’han tramitat 1.438 autoritzacions de 69 municipis costaners, amb una mitjana de 180 expedients anuals. A partir del 2012 disminueix el volum d’autoritzacions perquè es va modificar la normativa de la zona de servitud de trànsit i protecció del domini públic marítimoterrestre. Qualsevol obra o activitat que es vulgui fer a la zona de la ribera del mar està subjecte a autorització prèvia del Servei de Gestió del litoral, a excepció de les obres menors que no suposin un augment de volum ni de superficie ni canvi d’ús, que es poden acollir al règim de comunicación prèvia.

 

Autoritzacions en zona de servitud de protecció 2008-2016

Autoritzacions en zona de servitud de protecció 2008-2016. Per matèria i àmbit

El 47% de les autoritzacions estan relacionades amb l’ús residencial, és a dir, són expedients que tenen a veure amb aparcaments, habitatges o hotels: façanes, balcons, terrasses, piscines...

Les obres d’urbanització representen el 29% i fan referència a finques, camins, tanques i xarxes de serveis. L’activitat econòmica, amb el 21% comprèn autoritzacions en bars, restaurants, càmpings, guinguetes i magatzems.

L’altre 3% està relacionat amb el lleure o el medi ambient.

 Autoritzacions en zona de servitud de protecció 2008-2016. Per matèria i àmbit

Autoritzacions en zona de servitud de protecció 2008-2016. Per tipologia

El 70% de les 1.438 autoritzacions en zona de servitud de protecció correspon a obres de reforma amb 1006 expedients, el 16% correspon a obres de nova construcció amb 234 autoritzacions, les instal·lacions amb 164 tramitacions representa el 11%, i altres obres amb 34 autoritzacions representa el 2% dels expedients.

Autoritzacions en zona  de servitud de protecció 2008-2016. Per tipologia
Data d'actualització:  26.06.2018