• Imprimeix

Autoritzacions en servitud de protecció

Introducció

Aquest tipus d'expedients es tramiten per a realitzar obres o per a l'ocupació amb instal·lacions o activitats a les zones de servitud de protecció i de trànsit del domini públic maritimoterrestre, d'acord amb els usos permesos per la Llei de costes.

Autoritzacions en zona de servitud de protecció 2017

L’any 2017 es van tramitar 101 autoritzacions en zona de servitud de protecció, el que comporta una reducció del 18% respecte l’any anterior. La mitjana anual és de 130 expedients.

Del total d‘autoritzacions  en ZSP un 38% tenen com a finalitat dur a terme actuacions de caràcter residencial, la majoria (67%) per obres de millora o reforma d’edificacions existents, com canvi de cobertes, paviments o murs exteriors i reforços estructurals de les edificacions.

Les noves instal·lacions per a ús residencial han estat principalment piscines i pàrquings. Excepcionalment s’ha autoritzat algun increment de volum residencial, en supòsits reglats.

Els 31 expedients que persegueixen millores de caràcter econòmic estan majoritàriament promoguts per bars, restaurants, locals comercials, i hotels. I representen un 30% de les autoritzacions.

Les autoritzacions d’activitats econòmiques es reparteixen de manera similar entre actuacions de reforma i millora d'activats econòmiques ja existents (14 expedients) i les de construcció o instal·lació de noves estructures (15 expedients).

Distribució del nombre d’expedients per demarcacions i tipus
Evolució en el temps del nombre d’expedients

Autoritzacions en zona de servitud de protecció 2008-2016

Des de l’any 2009  s’han tramitat 1.438 autoritzacions de 69 municipis costaners, amb una mitjana de 180 expedients anuals. A partir del 2012 disminueix el volum d’autoritzacions perquè es va modificar la normativa de la zona de servitud de trànsit i protecció del domini públic maritimoterrestre. Qualsevol obra o activitat que es vulgui fer a la zona de la ribera del mar està subjecte a autorització prèvia del Servei de Gestió del litoral, a excepció de les obres menors que no suposin un augment de volum ni de superfície ni canvi d’ús, que es poden acollir al règim de comunicació prèvia.

El 47% de les autoritzacions estan relacionades amb l’ús residencial, és a dir, són expedients que tenen a veure amb aparcaments, habitatges o hotels: façanes, balcons, terrasses, piscines...

Les obres d’urbanització representen el 29% i fan referència a finques, camins, tanques i xarxes de serveis. L’activitat econòmica, amb el 21% comprèn autoritzacions en bars, restaurants, càmpings, guinguetes i magatzems.

L’altre 3% està relacionat amb el lleure o el medi ambient.

Autoritzacions en zona  de servitud de protecció per matèria i àmbit
Data d'actualització:  01.10.2018