• Imprimeix

Autoritzacions en domini públic maritimoterrestre

Introducció

Per ocupar el domini públic maritimoterrestre, cal l'autorització prèvia del Servei de Gestió del Litoral per a aquelles activitats a realitzar en què es donin especials circumstàncies d'intensitat, perillositat o rendibilitat, i també per a l'ocupació del domini públic maritimoterrestre amb instal·lacions desmuntables o amb béns mobles.

Autoritzacions en domini públic maritimoterrestre 2017

L’any 2017 s’han tramitat 873  autoritzacions en DPMT, un 56,8% de les quals són per a esdeveniments i festes populars i un 33%  estan relacionades amb activitats econòmiques.

La demarcació de Barcelona amb 391 expedients és la que concentra un major nombre de registres, dels quals el 55% són autoritzacions per esdeveniments populars, com festes majors, concerts, trobades socials, un 38% són per a rodatge d'espots publicitaris i sessions fotogràfiques, i altres estan relacionades amb l'hostaleria i restauració.

La demarcació de Girona i la de l’Ebre, amb 264 i 61 autoritzacions respectivament, tenen una distribució per temes molt similar a la demarcació de Barcelona: un clar predomini dels esdeveniments populars seguit a moderada distància per les activitats econòmiques.

A Tarragona, amb 164 expedients, els esdeveniments populars representen el 73% del total.

El nombre d'expedients d’aquesta tipologia tramitats l’any 2017 és un 65% superior al que es registraven l’any 2013. En aquest quinquenni la mitjana d'expedients s’ha situat en  743 expedients/any. L’any 2017 el nombre d’expedients és  un 18% superior a aquesta mitjana.

Autoritzacions en domini públic maritimoterrestre. Tipologia autoritzacions
Autoritzacions en domini públic maritimoterrestre. Municipis implicats

Autoritzacions en domini públic maritimoterrestre 2018-2016

Entre 2008 i 2016 s’han tramitat 4.768 expedients d’autoritzacions en la zona de Domini Públic Maritimoterrestre (DPMT), amb una mitjana de 530 expedients per any.

Des de 2008 fins a 2016 el nombre d’expedients ha passat de 333 a 839, amb un increment del 60%.

Les dinàmiques territorials canvien força si s’analitza a nivell de demarcacions. Totes han augmentat el nombre d’expedients en l’interval 2008-2016, però les dinàmiques són diferents, els increments són d’un 86% en el cas de Tarragona, un 74% a Terres d’Ebre, un 55%  a Girona  i un 50%  a Barcelona.

En valors absoluts les diferencies entre demarcacions són molt accentuades com es desprèn de la mitjana anual d’expedients per demarcació: 272 Barcelona, 152 Girona, 88 Tarragona i 18 a Terres d’Ebre.

Evolució de les autoritzacions en domini públic maritimoterrestre  2008-2016
Evolució de les autoritzacions en domini públic maritimoterrestre  per demarcacions 2008-2016

La gran varietat d’activitats que necessiten autorització dins del DPMT s’han agrupat en 4 grans categories: esdeveniments i espectacles, protecció mediambiental, activitats econòmiques i altres.

El 92% de les sol·licituds són per a esdeveniments i espectacles, i la protecció ambiental i les activitats econòmiques tenen molt poc pes (3%).

Els primers abasten una gran varietat d’activitats i usos, d’iniciativa pública o privada, amb diferents grau d'ocupació del domini públic maritimoterrestre, per concurrència i utilització de la platja o del medi marí.

Filmacions i fotos representen el tipus d’activitat amb més expedients, un 31%, dels quals un 78%  són filmacions i un 22% fotografies.

Les activitats esportives representen un percentatge molt semblant, un 28%, amb activitats diverses com curses, natació, padelsurf, windsurf, regates etc, de les quals un 86% es desenvolupen a la platja i un 14% al medi marí. A més el 60% són competicions, de disciplines i caràcter molt diferents des d’esdeveniments locals  fins d’àmbit mundial.

Les festes populars, d’iniciativa generalment pública,  representen el 18%, i en la meitat dels casos es tracta de festes de caire popular i social; també tenen molt pes les festes majors, amb activitats que es realitzen a la platja, i els espectacles pirotècnics.

Les activitats recreatives, d’iniciativa majoritàriament privada, representen un 13% del total. Un 25% són concerts musicals i festivals, amb diferent afluència de públic.

Els actes socials, el 10% del total, inclouen les celebracions particulars, amb un gran nombre de casaments.

El litoral es converteix sovint en l’escenari privilegiat de celebracions i festes molt diverses (un  69% del total de les autoritzacions) i en bona part també en escenari fotogràfic i cinematogràfic.

Tipologia d’autoritzacions en domini públic maritimoterrestre  per demarcacions 2008-2016

Tipologia d’autoritzacions en domini públic marítimoterrestre 2008-2016
Data d'actualització:  18.09.2018