• Imprimeix

Potencial del planejament

Classificació del sòl

D’acord amb la informació sintètica del planejament recollida en el mapa urbanístic de Catalunya (MUC) actualitzat a 1 de gener de 2017, el règim urbanístic del sòl en el territori de Catalunya  és el  que figura a la taula següent, expressat en hectàrees:

 

Urbà consolidat

Urbà no consolidat

Urbanitzable delimitat

Urbanitzable no delimitat

No urbanitzable

Total

132.838

7.041

43.564

10.190

3.018.416

3.212.049