• Imprimeix

Els béns comunals

Aquest treball té per objecte reflexionar sobre la situació actual dels béns comunals a l’Alt Pirineu i Aran, analitzant la seva realitat, la seva situació de facto i també la normativa que els hi és d’aplicació. A partir d’aquesta reflexió o anàlisi es formulen propostes concretes d’actuació, amb l’objectiu d’adaptar a la realitat actual uns béns, certament peculiars, amb un règim jurídic particular i, per part de les persones que en gaudeixen, una consciència clara de la seva naturalesa. L’arrelament d’aquestos béns és important, especialment si tenim en compte que la seva existència es remunta a l’Edat Mitjana.

El que caracteritza els béns comunals no és la seva naturalesa (generalment rústica), ni el règim jurídic aplicable (legislació sectorial) sinó el seu règim d’aprofitament. Es tracta d’uns béns, que d’acord amb la normativa actual, únicament poden ser de titularitat pública local (ajuntaments i entitats municipals descentralitzades) i el gaudi correspon als membres de la comunitat veïnal a la que els béns estan afectats. Actualment, són els Ajuntaments, juntament amb les entitats municipals descentralitzades, els seus propietaris/administradors.

Béns comunals i termes tradicionals dels pobles del Pallars Sobirà. Un sistema d’organització del passat per gestionar el present


El paisatge territorial actual és, en gran mesura, el resultat de l’activitat antròpica que s’ha dut a terme per gestionar i adaptar la terra per extreure’n el màxim de recursos possible segons les necessitats de cada poble.

El pobles, i per tant els seus habitants, han estat protagonistes d’aquest canvi que es visualitza a través de l’existència o absència de gestió. A través dels béns comunals els veïns dels pobles s’organitzaven i decidien què feien amb el territori que els envoltava i eren partícips, per bé i per mal, de les conseqüències de les seves decisions. La presa de decisions era propera al territori que havia de transformar-se i la societat se sentia protagonista d’aquests canvis. Amb el temps, els canvis socials i econòmics han fet evolucionar les societats, també les rurals, i han desvinculat els habitants del seu territori fins al punt que hi ha cert desconeixement per part dels veïns beneficiaris dels drets i els deures que tenen sobre els béns comunals que encara perviuen avui dia.

En aquest document hi podreu trobar un treball de reflexió sobre els béns comunals, que entre altres coses conté un marc legal, una proposta de definició, una descripció dels usos que poden acollir els béns comunals i unes propostes per millorar la governança sobre els béns comunals. Per l’altra banda hi trobareu l’estudi elaborat pel Servei Cientificotècnic de Cartografia i SIG de la Universitat de Lleida que dibuixa a escala 1:50.000 els termes tradicionals de cada poble del Pallars Sobirà i en descriu les fonts que han estat utilitzades.

 

Data d'actualització:  05.12.2016