• Imprimeix

Serveis de temporada 2019 - PDP (Pla de distribució de platges 2019)

El document PDP, Pla de distribució de platges 2019, és l’eina bàsica de treball, es compon de la cartografia de cada municipi costaner i d’una base de dades que integra la descripció de les platges, les activitats i ocupacions que l’ajuntament vol desenvolupar al llarg de la temporada. Aquesta documentació s’ha de lliurar per part dels Ajuntaments fins el 3 de novembre de 2018.

Recordem punts importants a tenir en compte en la documentació a lliurar: 

  • Presentació de la documentació únicament a través de la plataforma EACAT > TES > Serveis de temporada > Sol·licitud d’autorització temporada 2019, cal trametre la sol·licitud que genera el programa, signada digitalment, el mateix arxiu del programa amb les fitxes, i els plànols en format PDF i DWG/DGN. EACAT tramet fins a 10 arxius de fins a 10 mb cadascun.
  • No s’admetran modificacions, canvis de calendari ni augments o disminució de l’ocupació amb posterioritat a la resolució, llevat sigui per causes de força major i degudament fonamentades. 

 

Data màxima de lliurament de la sol·licitud: 3 de novembre de 2018.

Es permet la introducció de modificacions a la distribució dels serveis de temporada en el mateix document de sol·licitud inicial.

Cal repassar els informes sectorials anteriors, per tal d’incloure les prescripcions d’obligat compliment.

Servei de vigilància i salvament i abalisament.
Per ambdues ocupacions s’hauran de concretar les dates d’inici i final , en cas contrari s’entendrà que no s’ofereixen.

Boies d’abalisament.
Cal mantenir, al camp destinat a la descripció de la platja, la descripció de les característiques de les boies d’abalisament a petició de la Capitania Marítima corresponent. 

Pesca en horari diürn.
En el cas que l’Ajuntament vulgui reservar un espai permès per a la seva pràctica, caldrà fer-ho amb l’establiment d’una Zona d’activitats no comercials, ZN, a reflectir tant als plànols com a les fitxes, on no es permetrà el bany.

Cal mantenir la coherència entre les dates d’inici i final de l’activitat i les de les instal·lacions que la composen. En tot cas, les dates d’inici i final de les instal·lacions estaran incloses en el marc temporal definit per les dates d’inici i final de l’activitat corresponent. 

Cal indicar la posició de cada activitat anotant les fites de l’atermenament entre les que se situa aquesta. Les podeu consultar a l’atermenament facilitat, a la capa/nivell _etiquetaFita. Normalment es composen d’una lletra i un número, separats per un guió (no són les coordenades GPS!). 

Cal agrupar les activitats no significatives en una sola fitxa per platja (papereres, elements informatius, passeres, dutxes...). Això suposa que en els plànols s'han de reflectir les icones per tots i cadascun dels elements enumerats a les fitxes. 

En el cas de les activitats emplaçades en domini públic marítimo-terrestre, dpmt, amb adscripció portuària o en zona de servitud de protecció, zsp, cal indicar-ho a la fitxa en el camp corresponent així com cal desglossar la superfície ocupada en cada àmbit.

Les instal·lacions amb títol de concessió en domini públic (permanents, no desmuntables) no han de constar a les fitxes. Totes les instal·lacions permanents, que no es desmunten, haurien de disposar de la corresponent concessió.

El canvi del sistema de projecció, de ED50 a ETRS89, obliga a generar tota la cartografia en aquest format. Es pot usar la cartografia lliurada la temporada passada.

Cal fer tots els plànols en format DIN-A3 i en un únic arxiu editable (dwg o dgn) georeferenciat. Si convé, es pot reduir al màxim la caràtula i introduir plànols claus a escala superior a 1:1000, però el conjunt de les platges ha de tenir els seus plànols DIN-A3 numerats correlativament. 

S'haurà de presentar una taula amb la ubicació de cada ancoratge de les boies d'abalisament i camps de boies (incorporats al programari).  

Cal delimitar adequadament les instal·lacions, dibuixant el perímetre d’aquestes i afegir la icona amb el núm. corresponent. 

Les instal·lacions fixes amb títol concessional han de constar al plànol però sense icona, es pot indicar que es tracta d’una concessió afegint el text CO: Activitat on activitat és la finalitat a la que es destina la concessió, per ex: CO: Bar.

Si voleu consultar sobre l’elaboració i tramitació dels Serveis de temporada, envieu un correu electrònic a servei_gestiolitoral.tes@gencat.cat.

Data d'actualització:  22.10.2018