• Imprimeix

Plans i estudis

Els Plans directors urbanístics del sistema costaner (PDUSC) són documents tramitats i aprovats amb la finalitat de protegir els espais oberts i orientar el desenvolupament dels sòls a menys de 500 metres de la costa. Els PDUSC regulen dos classes de sòl: l'urbanitzable i el no urbanitzable.

El Pla director urbanístic del sistema costaner, PDUSC I, aprovat definitivament el 25 de maig de 2005, a més de protegir un total de 23.500 hectàrees costaneres de sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat, preveu la creació d’un fons per a intervencions paisatgístiques que preservessin el medi litoral i en fomentessin el seu ús social.

Els Plans directors urbanístics del sistema costaner (PDUSC) són documents tramitats i aprovats amb la finalitat de protegir els espais oberts i orientar el desenvolupament dels sòls a menys de 500 metres de la costa. Els PDUSC regulen dos classes de sòl: l'urbanitzable i el no urbanitzable.

Aprovat definitivament el 16 de desembre de 2005 comporta la protecció completa de vint-i-quatre sectors, que sumen 327 ha, i la protecció parcial de vint sectors (323 ha).

EL PDUSC II protegeix de manera integral vint-i-quatre sectors dels municipis de Llançà, Cadaqués, Sant Pere Pescador, Palafrugell, Canet de Mar, el Masnou, Mont-roig del Camp, l’Ametlla de Mar i Alcanar. Això suposa que 327 ha, anteriorment classificades com a sòl urbanitzable programat esdevenen sòl no urbanitzable del sistema costaner. A la resta dels vint sectors, que ocupen 323 ha, el Pla estableix una protecció parcial. Així, mantenen la classificació de sòl urbanitzable delimitat, si bé es delimiten un total de 188 ha (prop del 60%) com a zones de protecció costanera o paisatgística, majoritàriament obtingudes com a sòl públic de cessió.

Per determinar aquestes àrees s’han seguit diversos criteris, com ara evitar la continuïtat dels fronts urbans al llarg de la costa, assegurar la connexió entre la costa i l’interior a través de la preservació dels espais lliures, relacionar el sector amb l’actual nucli urbà o incomplir els terminis en el desenvolupament de la programació del planejament.

Data d'actualització:  01.08.2012