• Imprimeix

Marc legal

El domini públic maritimoterrestre està regulat per la Constitució. La titularitat del domini públic maritimoterrestre és de l’Estat. Arran del traspàs de funcions de l’any 2007 en matèria d’ordenació i gestió del litoral entre l’administració de l’Estat i la Generalitat de Catalunya, correspon a aquesta administració la gestió del litoral català.

Data d'actualització:  03.04.2017