• Imprimeix

Concessions administratives

Per ocupar el domini públic maritimoterrestre amb obres o instal·lacions no desmuntables o amb instal·lacions desmuntables per a un termini superior a un any, cal que l’Administració atorgui prèviament la concessió.

Així mateix, caldrà l’atorgament per a pròrrogues o modificacions substancials de les concessions existents i l’autorització per a qualsevol activitat que no estigui prevista a les condicions d’atorgament d’aquestes concessions, modificacions d’escassa entitat o obres menors de reparació o de conservació i manteniment. 

Data d'actualització:  11.11.2016