• Imprimeix

Autorització d'obres, instal·lacions i activitats a la zona de servitud de protecció del domini públic maritimoterrestre.

Qualsevol obra o activitat que es vulgui dur a terme en la zona de servitud de trànsit i de protecció, està subjecte a l’autorització prèvia del servei de Costes.

Hi ha 2 tipus de tramitació:

  1. Obres menors, que no suposen augment de volum ni de superfície ni canvi d’ús, en zona de servitud de protecció. Aquest tipus d’obres, es poden acollir al règim de comunicació. L’administració es reserva el dret d’inspeccionar les obres, per comprovar que estiguin d’acord amb el comunicat. El règim de comunicat està exempt del pagament de taxes.
  2. La resta d’obres en zona de protecció o trànsit, es tramiten al Servei de Costes, que sol·licitarà informes previs a la Demarcació corresponent del Ministeri d’Agricultura , Alimentació i Medi Ambient, i a l’Ajuntament corresponent per verificar que les obres sol·licitades s’ajusten a la legalitat urbanística.
Data d'actualització:  11.11.2016