• Imprimeix

Convocatòria d’ajuts per a l’execució de vies ciclistes interurbanes i urbanes

Convocatòria d’ajuts a ens locals per a l’execució de vies ciclistes interurbanes i urbanes

logo

A través de la Mesa de la Bicicleta, el Departament vol continuar fomentant la participació de les administracions i entitats d’usuaris d’aquest sector amb la finalitat de definir les principals línies de treball de les polítiques públiques i d’impulsar una estratègia catalana conjunta de la bicicleta 2018-2025 per desenvolupar la mobilitat en bicicleta durant els pròxims anys.

Durant els darrers anys, s’ha produït un augment continu de l’ús de la bicicleta, sobre tot, el d’ús diari, fet que té una repercussió positiva en la contaminació de l’aire, la salut de la ciutadania i també un impacte beneficiós en l’economia.

 

 

 

 

Adreçat a ajuntaments, consells comarcals i diputacions amb una dotació inicial de 20 milions d'euros.

Ajuts finançats pel Programa operatiu FEDER

El Departament reactiva la convocatòria d’ajuts  amb l’ objecte de fomentar l’execució de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis susceptibles de finançament pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, emmarcats dins els objectius temàtics 4 i 6 del Programa, que promouen afavorir el pas a una economia baixa en carboni a tots els sectors, conservar i protegir el medi ambient, així com  promoure l’eficiència dels recursos, respectivament.

En concret, es concedirà l’ajut a operacions definides en les línies 1 i 2, en base als objectius específics del PO FEDER Catalunya 2014-2020: 4.5.1 Foment de la mobilitat urbana sostenible i 6.3.2 Protecció, desenvolupament i promoció de les àrees naturals, en particular les d’interès  turístic. El que es traduirà en  fomentar la mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores de la xarxa viària, transport ciclista, vianants, mobilitat elèctrica i desenvolupament de sistemes de subministrament d’energies netes.

Destinataris i inversió

Els ajuts van adreçats a ajuntaments, consells comarcals i diputacions per actuacions en vies ciclistes interurbanes i urbanes que s’executin entre 2018 i 2020 amb una dotació econòmica inicial de 20 milions d’euros  procedents dels fons FEDER per a cobrir el 50% del cost de les actuacions, fet que podrà generar una inversió total de 48 milions d’euros, amb IVA.

Les actuacions subvencionades

Construcció d’una xarxa de vies ciclistes -prioritzant les que connectin dos o més nuclis de població, polígons industrials, grans centres generadors de mobilitat i estacions de transport públic aïllats dels principals nuclis de població- amb l’objectiu d’afavorir un transvasament modal en els eixos de mobilitat quotidiana a favor dels mitjans de transport més sostenibles i eficients energèticament i, també, promoure la intermodalitat amb el transport públic col·lectiu.

Millora de la seguretat i prestacions de les vies ciclistes interurbanes existents, excloent, així, la conservació ordinària.

Continuïtat i coherència del conjunt de la xarxa de vies ciclistes interurbanes de Catalunya mitjançant uns criteris de disseny i senyalització homogenis en tot el territori.

Desenvolupament del cicloturisme amb la construcció d’una xarxa de vies ciclistes connectada i amb un impacte econòmic potencial al territori.