• Imprimeix

Autoritzacions de transport de viatgers

 • Autorització d'arrendament de vehicles amb conductor (VTC)

  Les empreses que pretenguin dedicar-se a l’arrendament de vehicles amb conductor per a transport de persones, amb vehicles de fins a 9 places, hauran d’obtenir aquesta autorització.

  D’acord amb la normativa actualment en vigor, no es poden atorgar noves autoritzacions de transport per a la realització d’aquesta activitat.

 • Autorització de transport públic de viatgers en autobús (VD)

  És l'autorització que necessita una empresa per portar a terme l'activitat de transport públic de viatgers en vehicles de més de nou places (autobús).

 • Autorització de transport públic de viatgers en taxi (VT)

  Les empreses que pretenguin dedicar-se al transport públic interurbà de persones en vehicles de turisme de fins a nou places hauran d’obtenir aquesta autorització.

 • Autorització de transport privat complementari de viatgers en autobús (VPC)

  És l'autorització que necessita una empresa per tal d'efectuar el transport de viatgers complementari a l’activitat empresarial que li és pròpia, en vehicles de més de 9 places (autobús). Per a realitzar aquest transport els viatgers hauran de ser treballadors o assalariats de l'empresa titular de l'autorització, o persones assistents a algun dels seus establiments.

 • Autorització de transport sanitari privat complementari (VSPC)

  Es considera transport sanitari privat complementari els serveis prestats per les empreses per al trasllat del seu personal accidentat o malalt, pels centres sanitaris als seus propis pacients i per les entitats assistencials privades als seus assegurats, tots ells prestats amb vehicles i personal propis, i sense que es percebi una retribució independent pel servei de transport. Si una empresa vol dedicar-se a aquesta activitat ha de sol·licitar una autorització.

 • Autorització de transport sanitari públic (VS)

  Es considera transport sanitari el trasllat de persones que no es poden valer per elles mateixes, efectuat amb vehicles de fins a 9 places, especialment condicionats per aquest fi. Si una empresa o una persona vol dedicar-se a aquesta activitat ha de sol·licitar una autorització.

 • Autoritzacions de transport de servei discrecional consolidat amb reiteració d'itinerari

  Permet la realització de transport discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari quan, per la seva finalitat, s’hagin d’ajustar a itineraris, calendaris i horaris predeterminats.

  Es consideren compresos en aquesta circumstància els transports que van adreçats a un grup homogeni i específic d’usuaris amb origen i destinació a un centre concret d’activitat comú (escoles, centres de treball i altres similars).