• Imprimeix

Junta Arbitral del Transport de Catalunya

Les juntes arbitrals del transport són instruments de protecció i defensa de les parts que intervenen en el transport terrestre. Una de les seves principals funcions és resoldre controvèrsies, de caràcter mercantil i contingut econòmic, sorgides en relació amb l’acompliment dels contractes de transport terrestre i activitats auxiliars i complementàries, tant de viatgers com de mercaderies, en els següents transports  (carretera, ferrocarril o cable):

 • urbans ( autobús, metro, taxi, tramvia, funicular, etc.)
 • interurbans (autocar, taxi, ferrocarril, etc.)
 • de mercaderies
 • de viatgers (regular, discrecional, turístic, lloguer de vehicles, etc.)  

S’inclouen tant els transports interiors com els internacionals i també els intermodals, sempre que un dels modes utilitzats sigui terrestre (carretera-vaixell; ferrocarril-aeri; etc.).

La Junta Arbitral del Transport de Catalunya serà competent per resoldre aquestes controvèrsies quan el lloc d’origen o de destinació del transport o  el de celebració del contracte es trobin dins el territori de Catalunya i sempre que la quantia de la reclamació no superi els 15.000 euros. Si s’excedeix aquest import és necessari que ambdues parts pactin el sotmetiment.

La Junta Arbitral del Transport de Catalunya té seus a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa.

La Junta Arbitral del Transport de Catalunya està composta pel president, el secretari, un vocal que representa a les empreses transportistes i un vocal que representa als carregadors o usuaris/àries. També en poden formar part fins a dos vocals de l’Administració.

 •  Resoldre les controvèrsies de caràcter mercantil sorgides en relació amb l’acompliment dels contractes de transport terrestre i de les activitats auxiliars i complementàries del transport per carretera quan la quantia en conflicte no superi els 15.000 euros. En el supòsit que s’excedeixi aquest import, serà necessari que les parts acordin el sotmetiment.  
 •  Les juntes arbitrals resolen reclamacions en matèria de transport de mercaderies i viatgers  per:  - impagament de ports
  -
  danys i pèrdua de mercaderia o equipatge
  -
  retard en la prestació del servei
  -
  altres incompliments del contracte de transport
 •  Informar i dictaminar sobre les condicions d’acompliment dels contractes de transport i les seves clàusules d’execució.
 •  Actuar, si s’escau, com a dipositàries, i realitzar en el seu cas l’alienació de mercaderies  no retirades que patissin el risc de perdre’s o els ports de les quals no hagin estat pagats.
 •  Realitzar funcions de peritatge i dipòsit de mercaderies en altres supòsits, previstos legalment, diferents als anteriors.

Tot el procediment arbitral és gratuït, llevat de les despeses generades per la pràctica de les proves proposades i no és obligatòria l’assistència d’advocat/ada o procurador/ora. A més, qualsevol de les parts podrà conferir la seva representació a una altra persona mitjançant escrit adreçat a la Junta. 

Les fases del procediment són les següents:

 1. Junta arbitral competent
  Si no s’ha pactat expressament i per escrit el sotmetiment a una junta concreta, l’interessat/ada podrà optar entre la junta arbitral de l'Estat corresponent al lloc d’origen o destinació del  transport o el lloc on s’hagi celebrat el contracte.
 2. Presentació de l’escrit de reclamació
  Seguidament, l’interessat/ada (reclamant) haurà de presentar un escrit de reclamació adreçat a la junta arbitral corresponent. En aquest escrit hi hauran de constar  les dades i el domicili de la part reclamant i de la  part reclamada, exposant els fets i, si s’escau, els fonaments de dret en què es basi la seva reclamació, expressant la quantia d’aquesta i acompanyant els documents probatoris que es considerin
  oportuns.
 3. Celebració de la vista oral
  E
  s dóna trasllat de la reclamació a la part reclamada i es convoquen ambdues parts a una vista oral. Es tracta d’una compareixença en la qual les parts podran al·legar allò que considerin adient i aportar o proposar les proves. En aquest mateix acte es practicaran, si és possible, les proves proposades o s’obrirà un termini per a la seva realització.
 4. Resolució
  Conclòs el procediment, la junta resoldrà mitjançant laude o decisió, en el termini màxim de 6 mesos comptats a partir del dia en què s’hagi celebrat la vista oral. El laude té els mateixos efectes que una sentència ferma, per la qual cosa si la part obligada no el compleix es podrà demanar l’execució en el jutjat de primera instància del lloc on hagi estat dictat.

Barcelona 

Servei de la Junta Arbitral del Transport
Sub-direcció General d’Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial
Direcció General de Transports i Mobilitat
Av. Josep Tarradellas, 2, 5a planta
08029 Barcelona

Tel.: 93 495 80 44
Fax: 93 495 80 01
Bústia electrònica: jat.tes@gencat.cat

Girona 

Servei Territorial de Transports
Pl. de Pompeu Fabra, 1
17002 Girona

Tel. 872 97 50 00

Lleida 

Servei Territorial de Transports
Av. de Madrid, 38
25002 Lleida

Tel. 973 28 98 39
Fax 973 28 99 54

Tarragona 

Servei Territorial de Transports
C. d'Anselm Clavé, 1 (Casa Gasset)
43004 Tarragona

Tel. 977 21 65 62
Fax 977 23 88 64

Terres de l'Ebre

Delegació del Govern a les Terres de l'Ebre
Plaça Gerard Vergés, 1
43500 Tortosa

Tel. 977 49 54 00
Fax 977 49 54 38

Data d'actualització:  12.12.2017