• Imprimeix

Inspecció i règim sancionador

La inspecció de transport té com a funcions:

  • L'elaboració, la implementació i el control de l'execució del pla d'inspecció en matèria del transport terrestre.
  • La direcció i coordinació de la funció inspectora i sancionadora dels serveis territorial de ports i transports i dels serveis territorials de mobilitat en matèria de transport terrestre.
  • La coordinació de la funció inspectora amb les forces de seguretat que hi col·laboren i l'establiment dels seus plans d'actuació.
  • La coordinació dels criteris i mètodes sancionadors entre la Generalitat i l'Administració de l'Estat i la resta de comunitats autònomes.
  • La gestió, l'organització i el control de l'activitat dels consellers/eres de seguretat al transport de mercaderies perilloses.
  • Qualsevol altra funció que li sigui encomanada.

Pla d'inspecció de transports i valoracions

Informació d'enguany i d'anys anteriors.

Targeta de tacògraf digital

Informació dirigida a conductors, empreses de transport i centres d'assaig (fabricants, tallers de reparació, estacions d'inspecció tècnica de vehicles) referent als tràmits per fer sol·licituds relacionades amb targetes de tacògraf digital: passos que s'han de seguir, formularis, documentació relacionada i normativa aplicable.

Interpretació de fitxers del tacògraf digital

Accés a l'aplicació per a la interpretació de fitxers de tacògraf digital del Ministeri de Foment, dirigit a conductors i empreses de transport.