• Imprimeix

Informes de les comissions territorials d'urbanisme

Les Comissions Territorials d’Urbanisme són uns dels òrgans urbanístics de la Generalitat, enquadrats en el Departament de Territori i Sostenibilitat. Cadascuna de les comissions territorials és un òrgan col·legiat perifèric amb competència en els àmbits territorials descrits a l’article 9 del Decret 68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics dela Generalitat de caràcter col·legiat.

 

Les comissions territorials d'urbansime els hi correspon: emetre informes en el procediment d’avaluació ambiental, resoldre expedients de planejament, atorgar autoritzacions d’obres en sòl no urbanitzable, informar estudis de detall, projectes d’urbanització i instruments de gestió i informes sobre l’autorització d’usos i obres provisionals.

 

Al botó Informació relacionada podeu trobar els informes o dossiers  amb unes fitxes resum per a cadascun dels punts de l’ordre del dia de la sessió de la comissió. La fitxa resum inclou un breu paràgraf explicatiu de l’objecte, una imatge i el sentit de l’acord. En el cas de POUM i expedients mediàtics, s’afegirà una ressenya sintètica de les principals xifres i propostes del pla o projecte.