• Imprimeix

Comissions territorials d'urbanisme

Les Comissions Territorials d’Urbanisme són uns dels òrgans urbanístics de la Generalitat, enquadrats en el Departament de Territori i Sostenibilitat. Cadascuna de les comissions territorials és un òrgan col·legiat perifèric amb competència en els àmbits territorials descrits a l’article 9 del Decret 68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legiat.

A les comissions territorials d'urbanisme els correspon: emetre informes en el procediment d’avaluació ambiental, resoldre expedients de planejament, atorgar autoritzacions d’obres en sòl no urbanitzable, informar estudis de detall, projectes d’urbanització i instruments de gestió i informes sobre l’autorització d’usos i obres provisionals.