Qui és el responsable del tractament de les dades

La Direcció General de Transports i Mobilitat, amb domicili a l’Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08029-Barcelona. Adreça electrònica de contacte: protecciodades.tes@gencat.cat.
El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Departament i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és: dpd.tes@gencat.cat.

Amb quina finalitat tractem les dades

Les dades es tracten per gestionar el lliurament dels premis a les persones guanyadores del concurs ClicMob, posar-s’hi en contacte i comunicar-les quan calgui, a l’entitat que ha de fer efectiu el premi.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les vostres dades personals durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir. Un cop finalitzat, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació amb la conservació de dades a aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

La base legal que ens permet tractar les vostres dades personals és el vostre consentiment. Teniu dret a revocar-lo en qualsevol moment mitjançant el formulari de petició genèrica signat electrònicament o un escrit en paper presentat a les OAC o oficines de registre del Departament.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades es podran comunicar, quan sigui necessari, a entitats adscrites al Departament o que en depenen, que han de fer efectiu el premi.  Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hàgiu consentit prèviament. Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels serveis TIC per compte del responsable.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

Data d'actualització:  12.09.2018