Qui és el responsable del tractament de les dades

La Secretaria General, amb domicili a l’Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08029-Barcelona. Adreça electrònica de contacte: protecciodades.tes@gencat.cat.

El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Departament i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és: dpd.tes@gencat.cat

Amb quina finalitat tractem les dades

Gestionar les dades de les persones físiques i jurídiques que prenen part en els processos i espais estables de participació ciutadana promoguts pel Departament. Els usos són posar-se en contacte amb aquestes persones, mitjançant correu postal, electrònic o via telefònica, per fer-los arribar informació sobre reunions, sessions i jornades, trametre’ls invitacions i fer difusió d’actes propis d’aquell procés o espai estable de participació, o relacionats amb la seva temàtica. També se’ls tramet informació actualitzada sobre la temàtica del procés o de l‘espai estable de participació, perquè puguin fer-ne el seguiment.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les vostres dades personals durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir. Un cop finalitzat, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació amb la conservació de dades en aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El tractament de les vostres dades personals es realitza en exercici de poders públics en virtut de les competències del Departament, i d’acord amb la Llei 19/2014, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En matèria de medi ambient, també d’acord amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hàgiu consentit prèviament. Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels serveis TIC per compte del responsable i, en ocasions, per a l’organització de les sessions de debat presencials.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica

Data d'actualització:  18.07.2018