Qui és el responsable del tractament de les dades

La Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori, amb domicili a l’Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08029-Barcelona. Adreça electrònica de contacte: protecciodades.tes@gencat.cat.

El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Departament i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és: dpd.tes@gencat.cat

Amb quina finalitat tractem les dades

La finalitat és la gestió de les dades relatives a les concessions en domini públic maritimoterrestre. Els usos són tramitar les sol·licituds de concessions, verificar el compliment dels requisits normativament establerts i, si escau, resoldre la sol·licitud i/o emetre la carta de pagament de la taxa corresponent, així com tramitar i resoldre els recursos que s’interposin davant la resolució dels expedients esmentats. Quan escau, les dades reglamentàriament establertes es tracten per realitzar els assentaments al Registre d’usos del domini públic maritimoterrestre.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les vostres dades personals durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir. Un cop finalitzat, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma permanent d’acord amb la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie documental que conté aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació amb la conservació de dades a aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El tractament de les vostres dades personals es realitza en exercici de poders públics en virtut de les competències del responsable del tractament, i d’acord amb la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes i RD 876/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de Costes. Pel que fa a la publicació de dades al Registre d’usos del domini públic maritimoterrestre, es tracta d’una obligació legal recollida igualment a la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades es comunicaran al Ministeri per a la Transició Ecològica i s’inclouran al Registre d’usos del domini públic maritimoterrestre. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hàgiu consentit prèviament. Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels serveis TIC per compte del responsable.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica

Data d'actualització:  26.10.2018