Qui és el responsable del tractament de les dades

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, amb domicili a l’Avinguda Diagonal, 525, 08029-Barcelona. Adreça electrònica de contacte: protecciodades.tes@gencat.cat

El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Departament i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és: dpd.tes@gencat.cat

 

Amb quina finalitat tractem les dades

Les dades es tracten per gestionar i estudiar les dades de les persones sol·licitants dels premis que el Departament de Territori i Sostenibilitat convoca en matèria de medi ambient, realitzar les comprovacions necessàries, resoldre la seva assignació, ordenar-ne el pagament i fer el seguiment de la tramitació fins a la seva finalització.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les vostres dades personals durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir. Un cop finalitzat, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació amb la conservació de dades a aquest enllaç.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El tractament de les vostres dades personals es realitza en exercici de poders públics en virtut de les competències del responsable del tractament pel que fa a la seva tramitació, i d’acord amb el Capítol IX del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

També es realitzen en compliment d’obligació legal els tractaments següents:

  • publicació a la seu electrònica de la identificació dels beneficiaris, d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació  pública i bon govern i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • comunicació a la Base nacional de subvencions, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • comunicació a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, d’acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
  • comunicació a la Seguretat Social, d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades es comunicaran a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, a la Seguretat Social, a la Base nacional de subvencions i es publicarà la identificació de les persones beneficiàries a la seu electrònica. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hàgiu consentit prèviament. Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels serveis TIC per compte del responsable.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica

Data d'actualització:  25.07.2018