Qui és el responsable del tractament de les dades

La Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat, amb domicili a l’Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08029-Barcelona. Adreça electrònica de contacte: protecciodades.tes@gencat.cat

El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Departament i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és: dpd.tes@gencat.cat 

Amb quina finalitat tractem les dades

Gestionar les dades de contacte de les entitats i organitzacions que s’adhereixen a les campanyes de mobilitat sostenible que organitza el Departament, com la Setmana Europea de la Mobilitat, el Congrés Internacional de la Bicicleta o altres, per promoure hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables. Els usos són relacionar-se amb les persones de contacte de les entitats i organitzacions, mitjançant correu postal, electrònic o via telefònica, fer-los arribar informació i material sobre la campanya a la qual s’han adherit i difusió sobre la campanya següent.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les vostres dades personals durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir. Un cop finalitzat, se suprimiran. Podeu obtenir més informació en relació amb la conservació de dades a aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El tractament de les vostres dades personals es realitza en compliment de missió realitzada en interès públic en virtut de les competències del responsable del tractament, i d’acord amb la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Aquest inclou, entre els principis rectors que han d’orientar les polítiques públiques de Catalunya, la promoció de polítiques de transport i de comunicació, basades en criteris de sostenibilitat, que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la mobilitat.

A quins destinataris comunicarem les dades

Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels serveis TIC per compte del responsable, i per a la gestió derivada de l’organització de la campanya (autoritat del transport metropolità corresponent i altres entitats amb qui el Departament contracti aquesta gestió). Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hàgiu consentit prèviament.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica

 

Data d'actualització:  23.05.2018