Qui és el responsable del tractament de les dades

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, amb domicili a l’Avinguda Diagonal, 525, 08029-Barcelona. Adreça electrònica de contacte: protecciodades.tes@gencat.cat

El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Departament i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és: dpd.tes@gencat.cat

 

Amb quina finalitat tractem les dades

Gestió del Registre d’Entitats col·laboradores de medi ambient i la difusió d’aquesta activitat. Els usos són la tramitació i resolució dels expedients d’habilitacions, renovacions, modificacions, suspensions, pèrdues i retirades d’habilitació de les entitats, així com les suspensions, pèrdues i retirades d’habilitació del personal tècnic adscrit a una entitat col·laboradora de medi ambient. També es farà difusió d’activitats tals com la formació i supervisió de les persones habilitades com a personal tècnic de les entitats col·laboradores.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les vostres dades personals durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir. Un cop finalitzat, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació amb la conservació de dades a aquest enllaç.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El tractament de les vostres dades personals es realitza en exercici de poders públics en virtut de les competències del responsable del tractament, i d’acord amb la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i el Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient. Pel que fa a la publicació al web de les dades identificatives del personal tècnic habilitat, la base legal és el consentiment, que es pot revocar en qualsevol moment mitjançant el formulari de petició genèrica signat electrònicament o un escrit en paper presentat a les OAC o oficines de registre del Departament. 

 

A quins destinataris comunicarem les dades

En cas que hàgiu donat el vostre consentiment, les dades identificatives es publicaran al web del Departament. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hàgiu consentit prèviament. Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels serveis TIC per compte del responsable.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica

Data d'actualització:  25.07.2018