Qui és el responsable del tractament de les dades

La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, amb domicili a l’Avinguda Diagonal, 525, 08029-Barcelona. Adreça electrònica de contacte: protecciodades.tes@gencat.cat.

El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Departament i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és: dpd.tes@gencat.cat.

 

Amb quina finalitat tractem les dades

Les dades es tracten per tramitar les llicències d'immersió a la zona estrictament protegida de les illes Medes. Els usos són recollir les dades de les persones que fan la sol·licitud i gestionar l’atorgament o denegació de la llicència per fer la immersió en un dia determinat.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les vostres dades personals durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir. Un cop finalitzat, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació amb la conservació de dades a aquest enllaç.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El tractament de les vostres dades personals es realitza en exercici de poders públics en virtut de les competències del responsable del tractament, i d’acord amb la Llei 15/2010, del 28 de maig, de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d'una reserva natural integral, i el Decret 222/2008, d'11 de novembre, pel qual s’aprova el Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les Illes Medes (PRUG), modificat pel Reial decret 1005/2017, de 24 de novembre, pel qual es modifica el Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les Illes Medes.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hàgiu consentit prèviament. Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels serveis TIC per compte del responsable.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica

Data d'actualització:  21.12.2018