Qui és el responsable del tractament de les dades

La Direcció General de Transports i Mobilitat, amb domicili a l’Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08029-Barcelona. Adreça electrònica de contacte: protecciodades.tes@gencat.cat.

El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Departament i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és: dpd.tes@gencat.cat.

Amb quina finalitat tractem les dades

Tractem les vostres dades per gestionar les actuacions d’inspecció i les sancions en matèria de transport ferroviari. Els usos són dur a terme inspeccions en matèria de transport ferroviari, tramitar els expedients sancionadors que es derivin de les inspeccions o de denúncies d’infraccions, tramitar el cobrament de les sancions imposades i tramitar els recursos que s’hi puguin interposar.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les vostres dades personals durant la tramitació del procediment. Un cop finalitzat, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades durant 4 anys. Podeu obtenir més informació en relació amb la conservació de dades a aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El tractament de les vostres dades personals es realitza en exercici de poders públics en virtut de les competències del responsable del tractament, i d’acord amb la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades es comunicaran, en els casos necessaris, a l’Agència Tributària de Catalunya per impulsar el cobrament per la via de constrenyiment, d’acord amb la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l'Agència Tributària de Catalunya. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hàgiu consentit prèviament. Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels serveis TIC per compte del responsable, i les empreses ferroviàries per trametre les denúncies que corresponguin.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç

 

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica

 

Data d'actualització:  17.12.2018