• Imprimeix

Autoritzacions i informes previs en zona de protecció de carreteres

Qui és el responsable del tractament de les dades

La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, amb domicili a l’Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08019-Barcelona. Adreça electrònica de contacte: protecciodades.tes@gencat.cat.

El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Departament i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és: dpd.tes@gencat.cat.

Amb quina finalitat tractem les dades

Tractem les vostres dades per gestionar les sol·licituds d’autoritzacions i d’informes previs per realitzar actuacions en zona de protecció de les carreteres titularitat de la Generalitat de Catalunya. Els usos són determinar si l’actuació s’adequa a la normativa vigent i emetre l’informe sol·licitat o, en el seu cas, atorgar l’autorització per realitzar les obres o altres actuacions sol·licitades. A tal efecte, fer-ne el seguiment i informar les autoritats o administracions corresponents de la previsió de la realització de l’activitat.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les vostres dades personals durant la tramitació del procediment. Un cop finalitzat, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, les conservarem de forma permanent quan es tracti d’expedients d’autorització d’obres i serveis, i les eliminarem en el termini de cinc anys quan es tracti d’expedients d’usos. Podeu obtenir més informació en relació amb la conservació de dades en aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El tractament de les vostres dades personals es realitza en exercici de poders públics en virtut de les competències del responsable del tractament, i d’acord amb el Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades es comunicaran a l’autoritat local on estigui previst desenvolupar l’actuació autoritzada i, si escau, al Servei Català de Trànsit. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hagueu consentit prèviament.

Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels serveis TIC per compte del responsable.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

Data d'actualització:  10.12.2018