• Imprimeix

Autoritzacions en domini públic maritimoterrestre i en zona de servitud de protecció

Qui és el responsable del tractament de les dades

La Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori, amb domicili a l’Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08029, Barcelona. Adreça electrònica de contacte: protecciodades.tes@gencat.cat

El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Departament i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és: dpd.tes@gencat.cat

Amb quina finalitat tractem les dades

La finalitat és la gestió de les dades relatives a les autoritzacions, incloses les sotmeses al règim de comunicació prèvia, en domini públic maritimoterrestre i en zona de servitud de protecció. Els usos són tramitar les sol·licituds d’autoritzacions, incloses les sotmeses al règim de comunicació prèvia, en domini públic maritimoterrestre i en zona de servitud de protecció, verificar el compliment dels requisits normativament establerts i, si escau, resoldre la sol·licitud i/o emetre la carta de pagament de la taxa corresponent, així com tramitar i resoldre els recursos que s’interposin davant la resolució dels expedients esmentats.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les vostres dades personals durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir. Un cop finalitzat, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació amb la conservació de dades en aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El tractament de les vostres dades personals es realitza en exercici de poders públics en virtut de les competències del responsable del tractament, i d’acord amb la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes i la normativa que la desenvolupa.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades es comunicaran al Ministeri per a la Transició Ecològica. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hàgiu consentit prèviament. Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels serveis TIC per compte del responsable.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

Data d'actualització:  30.10.2018