Qui és el responsable del tractament de les dades

La Direcció de Serveis, amb domicili a l’Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08019-Barcelona. Adreça electrònica de contacte: protecciodades.tes@gencat.cat

El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Departament i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és: dpd.tes@gencat.cat

Amb quina finalitat tractem les dades

Registrar l’activitat de consulta mèdica i les actuacions de l’especialitat preventiva de medecina del treball, així com promoure la seguretat i la salut dels treballadors del Departament de Territori i Sostenibilitat. Els usos són el control i seguiment de les condicions de treball de cada persona, la realització d’actuacions sobre els riscos laborals detectats, la investigació sobre accidents laborals i malalties professionals, la gestió dels resultats de reconeixements mèdics (d’inici, periòdics o de retorn al treball) i el manteniment d’històries clínico-laborals, la realització d’estudis i valoració de resultats sobre el gènere i factors de risc psicosocial, i l’explotació estadística de totes les dades amb criteris epidemiològics o altres.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les vostres dades personals durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir. Un cop finalitzat, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o series documentals que contenen aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació amb la conservació de dades a aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El tractament de les vostres dades personals es realitza en compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i la normativa de desenvolupament.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hagueu consentit prèviament. Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels serveis TIC i per als serveis de revisió mèdica i laboratoris d’anàlisis clíniques per compte del responsable.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç.

Quines vies de reclamació hi ha

 Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

Data d'actualització:  12.09.2018