Qui és el responsable del tractament de les dades

La Direcció de Serveis, amb domicili a l’Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08029-Barcelona. Adreça electrònica de contacte: protecciodades.tes@gencat.cat.
El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Departament i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és: dpd.tes@gencat.cat.

Amb quina finalitat tractem les dades

Mantenir un repositori únic amb totes les persones que treballen al Departament, a efectes de gestionar les seves dades professionals de contacte, ubicació orgànica i física i altres relacionades amb els recursos de què disposen i la seva participació en activitats professionals; així com gestionar l’accés de persones externes als recursos informàtics departamentals o corporatius, quan escau.
Els usos són la consulta de la ubicació física i les dades per contactar amb les persones que treballen al Departament, la consulta de les persones que treballen a les diferents unitats orgàniques, la relació de recursos informàtics assignats a les persones, la tramitació de certificat digital quan escaigui, la validació de la unitat on treballa una persona de cara a sol·licitar determinats recursos o serveis, la consulta de les persones que treballen a cada edifici, la gestió de la seva participació en activitats professionals i la tramesa d’informació relacionada amb les matèries d’interès del Departament; la gestió i manteniment de l’accés de persones externes a recursos informàtics del Departament o corporatius de la Generalitat quan per motiu d’una relació contractual o d’un procediment administratiu sigui necessari.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les vostres dades personals durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir. Un cop finalitzat, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació amb la conservació de dades a aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El tractament de les vostres dades personals es realitza en missió d’interès públic, en virtut de les competències del responsable del tractament, i d’acord amb el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, així com amb el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hàgiu consentit prèviament. Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels serveis TIC per compte del responsable.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

Data d'actualització:  10.07.2018