Qui és el responsable del tractament de les dades

La Direcció de Serveis, amb domicili a l’Avinguda Tarradellas, 2-6, 08029-Barcelona. Adreça electrònica de contacte: protecciodades.tes@gencat.cat

El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Departament i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és: dpd.tes@gencat.cat

 

Amb quina finalitat tractem les dades

Gestionar els currículums que es presenten al Departament de Territori i Sostenibilitat amb l’objectiu de cobrir vacants de personal quan les necessitats de l’administració no permeten esperar la cobertura ordinària. Els usos són tractar els currículums que arriben al Departament per cobrir llocs de treball, analitzar l’adequació del perfil de les persones candidates al lloc ofert, posar-se en contacte amb les persones candidates i realitzar les entrevistes i/o proves quan escau.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les vostres dades personals durant la tramitació del procediment. Un cop finalitzat, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, les conservarem durant quatre anys i, pel que fa a la persona seleccionada, de forma permanent. Podeu obtenir més informació en relació amb la conservació de dades a aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

La base legal que ens permet tractar les vostres dades personals és l’exercici de poders públics, d’acord amb Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hàgiu consentit prèviament.

Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels serveis TIC per compte del responsable.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica

Data d'actualització:  23.05.2018