Qui és el responsable del tractament de les dades

La Direcció de Serveis, amb domicili a l’Avinguda Tarradellas, 2-6, 08029-Barcelona. Adreça electrònica de contacte: protecciodades.tes@gencat.cat

El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Departament i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és: dpd.tes@gencat.cat

 

 

Amb quina finalitat tractem les dades

Gestionar els contractes subscrits pel Departament de Territori i Sostenibilitat i fer-ne el seguiment fins al seu total compliment i la devolució de la garantia definitiva quan escau: realitzar les comprovacions necessàries en fase de licitació, adjudicar el contracte, procedir a la seva formalització, fer el seguiment del contracte i de les seves incidències, trametre informació a les persones interessades i donar compliment a l’obligació de transparència.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les vostres dades personals durant la tramitació del procediment. Un cop finalitzat, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, les conservarem durant quatre anys i, pel que fa a la persona seleccionada, de forma permanent. Podeu obtenir més informació en relació amb la conservació de dades a aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El tractament de les vostres dades personals es realitza en missió d’interès públic en virtut de les competències del responsable del tractament, i d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Pel que fa a la publicació de dades, en els casos legalment establerts, al Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya, la legitimació és el compliment d’una obligació legal aplicable al responsable, d’acord amb la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades es comunicaran al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i, en els casos legalment previstos,  es poden publicar al diari oficial corresponent, a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya i al Portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hàgiu consentit expressament de manera prèvia. Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels serveis TIC per compte del responsable.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica

 

Data d'actualització:  23.05.2018